top of page

GravityZone exceluje v AV-Comparatives Business Security TesteBitdefender získal ocenenie Approved Business Product


Organizácia AV-Comparatives udelila vo svojom Business Security Testu (august-november 2022) produktu Bitdefender GravityZone ocenenie "Approved Business Product". Na získanie tohto ocenenia musia produkty dosiahnuť 90 % (alebo lepšie skóre) v teste ochrany pred malwarom, zároveň nulového počtu falošných poplachov a 90 % alebo vyššieho skóre v celkovom teste ochrany v reálnom prostredí, rovnako s nízkym počtom falošných poplachov. Ide o najnovšiu sadu výsledkov z priebežného testu Business Security Test, ktorý AV-Comparatives vypracováva dvakrát ročne.


Ako uvádza komplexná stostránková správa organizácie AV-Comparatives, poskytuje podrobné hodnotenie centrálne spravovaných nástrojov podnikového zabezpečenia. AV-Comparatives sa snaží poskytovať nezávislé testovanie treťou stranou, ktoré ide nad rámec štandardného testovania antimalwaru, a poskytuje organizáciám informácie o tom, ako riešenie obstojí v reálnych podmienkach.


Najnovšie informácie o testovaní


Bitdefender získava od AV-Comparatives rad ocenení . V tomto poslednom teste "Real World Protection Test" (august-november) získal Bitdefender druhú najvyššiu mieru ochrany 99,8 % z osemnástich riešení. Pri dosiahnutí tohto výsledku zaznamenal Bitdefender iba jediný falošný poplach. Jediné riešenie, ktorému sa podarilo dosiahnuť vyššiu mieru ochrany, tak urobilo pri hlásení 10 falošných poplachov, zatiaľ čo druhý dodávateľ, ktorý sa vyrovnal miere ochrany spoločnosti Bitdefender vo výške 99,8 %, tak urobil s 3 falošnými poplachmi.


Pozitívnou správou pre všetkých dodávateľov je, že všetky testované riešenia dosiahli nulový počet falošne pozitívnych výsledkov s bežným podnikovým softvérom. Ak patríte medzi veľmi vzácne organizácie, ktoré majú to šťastie, že vo svojom prostredí používajú iba štandardný softvér, môžete byť

v pokoji. Pre väčšinu z vás to jednoducho neplatí, takže je dôležité uvažovať o falošných pozitívnych výsledkoch v súvislostiach.


V ideálnom svete by ochrana bola stopercentná s nulovým počtom falošne pozitívnych výsledkov. Túto úroveň dokonalosti je neuveriteľne ťažké dosiahnuť, čo vysvetľuje, prečo jediné riešenie, ktoré dosiahlo 100% ochranu, zaznamenalo 10 falošných pozitívnych výsledkov oproti jedinému falošnému pozitívnemu výsledku produktu Bitdefender. Pre predstavu, najvyšší počet falošných pozitívnych nálezov predstavoval neuveriteľných 68.


Vysoký počet falošne pozitívnych výsledkov spôsobuje administrátorom bolesti hlavy, ktoré môžu niekedy konkurovať bolestivým falošne negatívnym výsledkom (chýbajúcim mieram ochrany), ale v skutočnosti je najdôležitejším opatrením potlačenie útokov bez dopadu na koncových užívateľov. Keď už hovoríme o koncových používateľoch, dopad zabezpečenia na výkonnosť systémov pociťujeme každý deň. Organizácia AV-Comparatives testovala výkon pomocou štandardného nástroja, ktorý meral hodnotu 100 ako Baseline PC Mark Score – výkon systému bez zabezpečenia.


Aj s úžasným číslom Bitdefender Real-World Protection získal Bitdefender v hodnotení PC Mark Score 99,0 bodov. Iba jediný dodávateľ prekonal toto skóre s hodnotou 99,2. Ten istý dodávateľ sa však

v hodnotení ochrany umiestnil na 11. mieste z 18 dodávateľov.


Vzhľadom na tieto informácie je dôležité preskúmať komplexné výsledky testov, ktoré poskytuje organizácia AV-Comparatives. Hoci sme v spoločnosti Bitdefender nesmierne hrdí na našu vysokú ochranu s nízkymi falošnými poplachmi a dopadom na výkon, vieme, že požiadavky vašich organizácií sú jedinečné a neobmedzujú sa na empirické merania, čo nás vedie k manažmentu.


Manažment


Väčšina malých a stredných podnikov potrebuje okamžité riešenie, keď čelí bezpečnostným incidentom - nie vždy je k dispozícii čas a odborné znalosti na prechádzanie výstupov. Rovnaké skúsenosti majú aj väčšie organizácie, ktoré však môžu hľadať ako reporting na úrovni C, tak aj podrobnejšie dáta, do kto-rých sa môžu bezpečnostné tímy ponoriť súbežne alebo po vyriešení incidentu.


Pokiaľ ide o analýzu incidentov, sú si všetky tímy - veľké aj malé - rovné, pretože chcú mať čo najrých-lejšie k dispozícii závery, ktoré možno použiť a zároveň mať možnosť sa v nich neskôr podrobnejšie orientovať v rámci forenzného vyšetrovania. AV-Comparatives poznamenáva, že cloudovú konzolu Bitdefender GravityZone môže SME sektor používať na vyššej úrovni, pretože má množstvo výhod.AV-Comparatives zdôraznil niekoľko výhod produktu Bitdefender GravityZone, vrátane:

  • Vysoká prispôsobiteľnosť

  • Jednoduché vyhľadávanie pomocou klikacej grafiky a ľahko prístupných podrobností o oznámeniach.

  • Hĺbková analýza malwaru

  • Riadenie rizík

AV-Comparatives upozornila na sekciu Incidenty v GravityZone, kde si môžete prezrieť a preskúmať zistené hrozby. Odtiaľ môžete vytiahnuť grafické znázornenie udalosti, vrátane podrobností v každom kroku , vrátane nápravných opatrení.


Na druhom konci spektra vyzdvihla organizácia AV-Comparatives nástroj Risk Management Dashboard. Vyšetrovatelia síce potrebujú veľmi podrobné údaje o incidente, ale možnosť zistiť skóre rizík spoloč-nosti je pre firmy rovnako cenná, najmä preto, že je k dispozícii aj rozpis rizík chybnej konfigurácie, zraniteľností aplikácií a správania užívateľov, ktorý pomáha riadiť bezpečnostné opatrenia nad rámec posledného incidentu.


Závery


Organizácia AV-Comparatives pokračuje v poskytovaní kvalitného testovania bezpečnostných riešení treťou stranou. Do testovania vkladajú veľa úsilia a myšlienok, najmä do testu Real-World Protection, ktorý, ako poznamenávajú, je:

Projekt vyvinutý spoločne organizáciou AV-Comparatives a Univerzity v Innsbrucku, Faculty of Computer Science and Quality Engineering."


Táto úroveň náročnosti poskytuje prehľadné výsledky testov, ktoré vám pomôžu pri plánovaní zabezpečenia. V spoločnosti Bitdefender odporúčame tímom kybernetickej bezpečnosti, aby sa zaoberali účinnosťou bezpečnostných riešení v niekoľkých meradlách:

  • Účinnosť - odhalenie a zastavenie výskytu nebezpečných udalostí

  • Presnosť - nenarušujte svoje podnikanie falošnými pozitívnymi výsledkami

  • Vplyv - jednoduché nasadenie a správa so skvelým výkonom na koncovom bode


O teste AV-Comparatives Business Security Test


Táto správa je druhou správou roku 2022 zo série AV-Comparatives Business Main-Test Series. Obsahuje výsledky Business Real-World Protection Test (august-november), Business Malware Protection Test (september), Business Performance Test (október) a Product Reviews. AV-Comparatives opisuje tri časti tohto testovania:

  1. Real-World Protection Test zahŕňa útoky, ktorým môže byť koncový používateľ vystavený na internete.

  2. Malware Protection Test pokrýva scenáre, kedy je malware už prítomný v cieľovom systéme a nemusí sa doň dostať z iného systému.

  3. Performance Test meria vplyv na výpočtový výkon s prítomným bezpečnostným riešením.


Pre získanie bezkonkurenčnej prevencie útokov a lepšiu návratnosť investícií do zabezpečenia otestujte skúšobnú verziu niektorého z Bitdefender produktov.


0 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page